ad vocem

Ad vocem gromadzi materiały dodatkowe, dotyczące wybranych publikacji D.B., które – zwykle z powodu zbyt dużej objętości – nie zostały dołączone do tekstów drukowanych (w niektórych wypadkach również cyfrowych). Z reguły są to aneksy, teksty źródłowe, podsumowania, schematy, wizualizacje i in. Wszystkie materiały ułożone są chronologicznie od najstarszych do najnowszych, co oznacza, iż materiał nr I. został dodany jako pierwszy, materiał V. zaś – jako ostatni.

V. Web crawling dla celów lingwistycznych. Wybrane aspekty gromadzenia i analizy internetowych danych tekstowych

a) Artykuł złożony w czasopiśmie naukowym (oczekuje na recenzje).

b) Indeks pustych tekstów.

Vesti
Interfax
Lenta
Fontanka

c) Korpus NewsRu w liczbach

d) Listy cudzysłowowych N-gramów.

Cudzysłowowe unigramy
Cudzysłowowe bigramy
Cudzysłowowe trigramy
Cudzysłowowe tetragramy
Cudzysłowowe pentagramy

IV. Teksty zespolone a problemy leksykografii przekładowej

a) Borysowski D., 2020, Teksty zespolone a problemy leksykografii przekładowej, Opole, ss. 221.

b) Materiał cyfrowy zawierający 51 skanów i 3 grafiki będące egzemplifikacją różnych rodzajów tekstów zespolonych.

Teksty zespolone

c) 11 tabel z analizowanym materiałem leksykalnym szczegółowo omawianym w Rozdziale 4. monografii.

Materiał badawczy

d) Tabela prezentująca dwutekst publicystyczny w układzie równoległym.

Wizualizacja tekstu równoległego

III. O pewnej możliwości ewaluacji frazeologii na przykładzie danych z portalu Грамота.ру i z Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego

a) Borysowski D., 2020, O pewnej możliwości ewaluacji frazeologii na przykładzie danych z portalu Грамота.ру i z Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego, [w:] Język i pamięć, Księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Wojciechowi Chlebdzie z okazji 70. urodzin, Opole, s. 135–148.

b) Minisłownik frazeologizmów wyzyskany z zasobów portalu Грамота.ру dla 100 popularnych rzeczowników rosyjskich.

Minisłownik

c) Lista 100 popularnych rzeczowników, na podstawie których zostały stworzone zapytania do wyszukiwarki portalu Грамота.ру.

Lista-100

d) Lista 609 kwerend korpusowych (zadanych wyszukiwarce NKJR) powstałych w drodze automatycznego uproszczenia minisłownika (3 hasła słownikowe zostały rozbite na dwie kwerendy, 14 kwerend posiadało duplikaty).

Lista-K

e) Lista 519 potencjalnych frazeologizmów* podanych wraz z frekwencją oraz liczbą dokumentów poświadczających (w NKJR).

Lista-F

f) Lista 90 potencjalnych frazeologizmów* nieodnalezionych w NKJR.

Lista-0

g) Lista 14 duplikatów kwerend korpusowych.

Lista-D

*Sformułowanie „potencjalne frazeologizmy” świadczy o tym, iż w drodze automatycznych przekształceń minisłownika do kwerend korpusowych niektóre z frazeologizmów przyjęły postać zbitek wyrazowych czy nawet pojedynczych wyrazów.

II. Dwutekst i wielotekst a problemy leksykografii przekładowej

a) Borysowski D., 2018, Dwutekst i wielotekst a problemy leksykografii przekładowej, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Chlebdy, praca złożona w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 341.

b) Materiał badawczy, czyli próbki tekstów (formuły, duplikaty syntagm oraz losowe syntagmy), uzyskane odpowiednio metodą n-gramową, syntagmową oraz losową (patrz Rozdział 5. pracy), analizowane (wzrokowo) pod kątem występowania w nich tworów werbalnych „podejrzanych o bycie reproduktem”:

Materiał badawczy

c) Wersja HTML wklejki umieszczonej w pracy doktorskiej (patrz koniec podrozdziału 5.3.5.). Wklejka ta w układzie równoległym przedstawia serię przekładową, dotyczącą sonetu Adama Mickiewicza Burza, wraz z dziesięcioma jego przekładami na język rosyjski:

Seria przekładowa

d) Black&White, czyli dwutekst literacki, dwuteksty publicystyczne, dwuteksty naukowe oraz dwuteksty użytkowe w układzie równoległym (wizualizacja odpowiedniości treściowej badanych dwutekstów):

„SUVOROV” w układzie Black&White
„VS-FR” w układzie Black&White
„LASiS” w układzie Black&White
„SiSZS” w układzie Black&White
„ELDOM” w układzie Black&White
[dane bibliograficzne powyższych tekstów patrz „Praca doktorska” w punkcie II. a)]

I. Słownik interfejsowych par przekładowych

a) Borysowski D., 2018, Napisy na warsztacie. Dwutekstowe pary przekładowe w „Podręcznym idiomatykonie polsko-rosyjskim”, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. 7: Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza, red. A. Pstyga, M. Buchowska, Gdańsk, s. 275–284.

b) Borysowski D., 2017, Komputerowy interfejs. Napisy w Internecie, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 9, red. W. Chlebda, Opole, s. 83–146.

Układ alfabetyczny